Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2624/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khó lường, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện những nội dung sau:

        - Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2624/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương liên quan; Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

        - Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phương án (kịch bản)  để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp hiện nay, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản phù hợp với các tình huống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2021;

        - Hạn chế việc di chuyển của công chức, viên chức, người lao động đến các các tỉnh, thành phố đang có dịch; Đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành Y tế.


Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website