Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy bân nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Xem nội dung chi tiết về chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại đây./.