CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Sở Nông nghiệp và PTNT  hiện nay có Ban giám đốc Sở, các phòng chức năng thuộc Sở và 17 đơn vị trực thuộc với cơ cấu tổ chức như sau:

 

+ Ban giám đốc Sở: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

+ 04 phòng chức năng thuộc Sở: Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch – Tài chính; Tổ chức cán bộ.

+ 04 Chi cục: Phát triển nông thôn; Kiểm lâm; Phát triển nông nghiệp; Thủy lợi.

+ 04 Trung tâm: Khuyến nông; Quy hoạch khảo sát thiết kế nông nghiệp; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Giống thủy sản.

+ 05 Ban quản lý rừng phòng hộ: Nam Cát tiên; Thác mơ; Vành đai biên giới; Đắk Măng; Gia Nghĩa.

+ 01 Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

+ 01 Vườn Quốc gia Tà Đùng.

+ 02 đơn vị: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tải: 25/2016/QĐ-UBND  ngày 30/6/2016.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng tham mưu thuộc Sở NN và PTNT: Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 21/8/2019.

 I. Thông tin các đơn vị Hành chính trực thuộc Sở:

 

1. Chi cục Kiểm lâm:


- Chức năng nhiệm vụ: 528/QĐ-SNN ngày 27/7/2016

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.437

 

- Địa chỉ mail công vụ: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

2. Chi cục Thủy lợi:


- Chức năng nhiệm vụ: 531/QĐ-SNN ngày 27/7/2019.

 

- Số điện thoại: 0501.3549.020; Fax0501.3544.918

 

- Địa chỉ mail công vụ: cctlpclb.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

3. Chi cục Phát triển nông thôn:


- Chức năng nhiệm vụ: 532/QĐ-SNN ngày 27/7/2016.

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.423; Fax: 0501.3549.060

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccptnt.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: số 2, đường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

4. Chi cục Phát triển nông nghiệp

 

- Chức năng nhiệm vụ: Quyết định 935/QĐ-SNN ngày 28/12/2018

 

- Số điện thoại và fax: 02613.543.942

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccptnn.snnptnt@daknong.gov.vn

 

- Địa chỉ cơ quan: Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

II. Thông tin các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:

 

1. Trung tâm Khuyến nông:

 

 - Chức năng nhiệm vụ: 527/QĐ-SNN ngày 27/7/2016.

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.522

  

- Địa chỉ mail công vụ: ttkn.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: tổ 3, P. Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

2. Trung tâm Nước sạch và VSMTNT:

 

- Chức năng nhiệm vụ: 534/QĐ-SNN ngày 27/7/2016.

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3545.076

 

- Địa chỉ mail công vụ: ttnshvsmt.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

3. Quỹ Bảo về và Phát triển rừng:

- Số điện thoại và fax: 0501.3549.028

- Địa chỉ mail công vụ: qbvptr.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

4. Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp:

 

- Chức năng nhiệm vụ: 

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3545.301

 

- Địa chỉ mail công vụ: ttqhkstknln.snnptnt@daknong.gov.vn.​

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5. Ban quản lý RPH Thác Mơ: 

Chức năng nhiệm vụ: tải QĐ tại đây

Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

6. Ban quản lý RPH Vành đai biên giới:

Chức năng nhiệm vụ: Quyết định số 539/QĐ-SNN ngày 27/7/2016./.

Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

7. Ban quản lý RPH Nam Cát Tiên:

Chức năng nhiệm vụ: Quyết định 540/QĐ-SNN ngày 27/7/2016.

Địa chỉ: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

8. Trung tâm Giống thủy sản

-Chức năng nhiệm vụ:QĐ Trung tâm giống thủy sản.

9. Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

- Chức năng nhiệm vụ: QĐ BQL CNC

- Điện thoại: 0501.6525.555

- Địa chỉ cơ quan: xã Đắk Nia, tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

10. Ban quản lý RPH Gia Nghĩa

 

Chức năng nhiệm vụ: 

 

11. Ban quản lý RPH Đắk Măng

 

12. Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

 

Chức năng nhiệm vụ: QĐ KBT Nam Nung

 

13. Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng

 

Chức năng nhiệm vụ: