Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
Dữ liệu đang cập nhật
 • Chưa thiết lập Site cần kết nối
 • Chưa thiết lập List cần kết nối
 • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
 • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

​BAN GIÁM ĐỐC

 


1. Giám đốc: Lê Trọng Yên

 

 scan0002.jpg
 

 

 

Điện thoại: 0975.096.789

 

Địa chỉ thư công vụ: yenlt.snnptnt@daknong.gov.vn

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu, chế độ một thủ trưởng theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về toàn bộ công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Trực tiếp chỉ đạo điều hành các công việc thuộc lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác tài chính, kế hoạch; chủ tài khoản; Công tác thanh tra; Công tác lâm nghiệp (QLBVR, Dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn); Công tác xây dựng nông thôn mới.

 

        Theo dõi chỉ đạo các đơn vị: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Văn phòng điều phối nông thôn mới; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch, tài chính; Thanh tra Sở.
       
 
            Tham gia làm thành viên các Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Hội đồng, Ban quản lý dự án, các Chương trình... do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quyết định.

 

2. Phó Giám đốc: Lê Quang Dần.

 

 
DSC009341.jpg

 

 

Điện thoại: 0931.406.941

 

Địa chỉ thư công vụ: danlq.snnptnt@daknong.gov.vn


         Phân công chỉ đạo, điều hành công tác phát triển nông thôn, định canh, định cư, sắp xếp, ổn định dân cư; công tác quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệplâm nghiệp, trồng rừng, bồi thường thiệt hại, thuê rừng, xử lý lấm chiếm đất rừng trái phép, Tổ trưởng Tổ Kiểm kê phát triển rừng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trồng trọt, bảo vệ thực vật; công tác Khuyến nông; công tác phát triển nông thôn, định canh, định cư, sắp xếp, ổn định dân cư, kinh tế tập thể; công tác quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp; giải quyết tồn tại cảu dự án Flitch.
 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Trồng trọt và BVTV; BQL Khu Nông nghiệp ƯDCNC; Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp; Trung tâm Khuyến nông; các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên thuộc Sở; theo dõi các hoạt động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

 

Tham gia với tư cách là thành viên các Ban Chỉ đạo, Ban điều hành, Hội đồng, Ban quản lý dự án, các Chương trình...do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định theo lĩnh vực được phân công, phụ trách.

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2