Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 21/7/2021, Chi cục Kiểm lâm ban hành Quyết định số 48/QĐ-CCKL, về việc ban hành, áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Chi cục Kiểm lâm. Ngày 12/10/2021, thực hiện đánh giá nội bộ; Kết quả đánh giá, không có phiếu báo cáo phản ánh sự không phù hợp, các phòng thực hiện tốt các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 19/10/2021, Chi cục Kiểm lâm công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 67/QĐ-CCKL. Hiện nay, quy trình HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng, duy trì tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm, gồm: Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; phòng Sử dụng & Phát triển rừng; bộ phận văn thư phòng Hành chính, tổng hợp, có 12/12 thủ tục hành chính được xây dựng quy trình và áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, kết quả tỷ lệ đạt 100%.

Các quy trình nghiệp vụ được ban hành phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị, đơn giản thủ tục và đúng quy định tại các văn bản pháp luật của Nhà nước; chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật, công khai, minh bạch quy trình và thủ tục, thời gian xử lý công việc. Thực hiện các công việc chuyên môn được thống nhất, hệ thống hồ sơ tài liệu được sắp xếp lưu trữ ngăn nắp, kiểm soát chặt chẽ, thuận tiện cho việc sử dụng nhanh chóng, khắc phục thiếu sót trong xử lý công việc. Công chức giải quyết công việc theo quy trình của HTQLCL đạt chất lượng và hiệu quả, đúng thời gian, thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đơn vị đánh giá chính xác năng lực của từng công chức, kiểm soát được quá trình giải quyết trong nội bộ cơ quan để uốn nắn chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chi cục Kiểm lâm có 08 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2015 được áp dụng và thực hiện; 08 hồ sơ được xử lý theo đúng quy định; không có văn bản phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính tại cơ quan.

 

Niêm yết bảng công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm

Nguồn: Nguyễn Thị Thu - CCKL


Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website