Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất có chứng nhận (VietGAP, UTZ…) và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất có chứng nhận (VietGAP, UTZ…) và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả ...

Tin Video

Liên kết website