Tài liệu góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU và dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy
1. Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỉ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tại đây. 2. Dự thảo Kế hoạch hành độngthực hiện ...
Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021
Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021 ...
Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021
Giấy mời tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021 ...
Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
  Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 1. Giấy mời; 2. Dự thảo đề án./.   BBT

Tin Video

Liên kết website