Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
Dữ liệu đang cập nhật
 • Chưa thiết lập Site cần kết nối
 • Chưa thiết lập List cần kết nối
 • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
 • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Tổng số: 120  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
Xem word online
Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất (đối với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuộc tỉnh quản lý). Lâm nghiệp
Xem word online
Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp
Xem word online
Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức Lâm nghiệp
Xem word online
Chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Lâm nghiệp
Xem word online
Cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng đặc dụng Lâm nghiệp
Xem word online
Cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng phòng hộ Lâm nghiệp
Xem word online
Cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ Lâm nghiệp
Xem word online
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp
Xem word online
Khai thác gỗ rừng rừng tự nhiên Lâm nghiệp
Xem word online
Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của các chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
Xem word online
Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh) Lâm nghiệp
Xem word online
Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Lâm nghiệp
Xem word online
Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức Lâm nghiệp
Xem word online
Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Lâm nghiệp
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2